Close

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe

podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) určené zákazníkom prevádzkovateľa a iným dotknutým osobám.

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: PILEX, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 3287, 034 01 Ružomberok
IČO: 31578748

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb - svojich zákazníkov, ktoré sú získavané z dôvodu poskytnutia služieb prostredníctvom elektronického obchodu – jednorázový nákup bez registrácie, alebo so zaregistrovaním používateľa za účelom získania prístupu do databázy, v ktorej sú evidované osobné údaje dotknutej osoby, história obchodov, objednávok a pod. Pri nákupe sa zákazník identifikuje vložením mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, pri prvej registrácii aj vložením používateľského mena a hesla. Osobné údaje si môže zákazník kedykoľvek aktualizovať a zmeniť po prihlásení sa do svojho konta. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu zákazníkov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje svojich zákazníkov na účely marketingu s cieľom podpory predaja svojich produktov a to napríklad formou zasielania newslettera, informačných emailov, ponukových listov a pod. v rozsahu meno a priezvisko a e-mailová adresa. Právnym základom na zasielanie takýchto ponúk je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je informovať svojich zákazníkov o výhodných ponukách, zľavách a nových produktoch. Ak sa zákazník rozhodne, že už nechce dostávať marketingové ponuky, môže ich zasielanie zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iných dotknutých osôb, ako svojich zákazníkov, získané napr. prostredníctvom emailov, webových a kontaktných formulárov napr. pri pri žiadostiach o ponuky a pod, v rozsahu používateľské meno a email. Na účely marketingu a zasielania ponukových emailov prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba môže svoj súhlas so zasielaním ponukových emailov odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad za účelom doručovania produktov, ich opravy, záručného a pozáručného servisu, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu dvoch rokov od od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (kúpnopredajná zmluva, reklamácia, záručný a pozáručný servis...), potom sú zlikvidované. Osobné údaje na účely marketingu sú spracúvané po dobu piatich rokov od ich získania, resp. od získania súhlasu na ich spracúvanie. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, toto neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi.

a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

b) Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

c) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

d) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.

f) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.

g) Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

h) Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.

i) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.


Close