Close

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok podnikatelia

Zásady ochrany osobných údajov

Súbory cookie

Všeobecné obchodné podmienky - spotrebiteľ

Informácie pre kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy na diaľku podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I.
Všeobecné informácie pre nakupovanie tovaru prostredníctvom internetu na stránkach webového sídla www.pilex.sk pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi.

1.1. Tieto informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť PILEX, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 3287, Ružomberok, PSČ: 034 01, IČO: 31 578 748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 921/L, DIČ: 2020430467, IČ DPH: SK2020430467, tel. +421 44 431 49 01, fax: +421 44 431 49 05 E-mail: pilex@pilex.sk, eshop@pilex.sk (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaného na stránkach webového sídla Predávajúceho www.pilex.sk. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, Žilina 1, PSČ: 011 79, odbor technickej kontroly a výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. 041/7632130, fax: 041/7632139, E-mail: za@soi.sk. Všetky údaje uvedené v tomto bode o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach webového sídla Predávajúceho pod označením kontakt. Všetky informácie pre kupujúceho, spotrebiteľa potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom webového sídla Predávajúceho sú v slovenskom jazyku.

1.2. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá objednáva v internetovom obchode www.pilex.sk tovar alebo službu a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, kupujúci, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa ( zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

1.4. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu zároveň potvrdzuje, že sa s týmito informáciami a reklamačným poriadkom na stránkach webového sídla Predávajúceho www.pilex.sk, ako spotrebiteľ riadne oboznámil, vzal ich na vedomie a s týmto vedomím objednávku Predávajúcemu na objednanie ponúkaného tovaru odosiela.

Článok II.
Objednávka tovaru

2.1. Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku zasiela kupujúci Predávajúcemu najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, ak sa Predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Objednávku vypracuje kupujúci na stránke webového sídla Predávajúceho určenej na nákup tovaru, odkazmi navádzajúcim postupom výberom tovaru do nákupného košíka. Po doručení objednávky Predávajúci objednávku zaeviduje, o čom kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky. Len potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim kupujúcemu oznámené najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo inou formou dohodnutou medzi Predávajúcim a kupujúcim. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka zaslaná mu kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak. Za podstatné podmienky budú zmluvné strany považovať najmä, no nie výlučne presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob a termín doručenia tovaru.

2.2. Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to: meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. V prípade neúplnej objednávky je Predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov a doplnenie objednávky.

2.3. Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje dohodnuté medzi Predávajúcim a kupujúcim.

2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach webového sídla Predávajúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho najmä no nie výlučne využitím elektronickej pošty.

2.5 Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s informáciami tu uvedenými oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy.

2.6 Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju stornovať, len ak jeho prejav vôle o jej stornovaní dôjde Predávajúcemu skôr, ako tento odovzdá objednaný tovar na dopravu kupujúcemu. Stornovanie objednávky zašle kupujúci predávajúcemu elektronickou poštou na adresu eshop@pilex.sk. O účinnosti stornovania objednávky zašle Predávajúci kupujúcimi potvrdzujúci e-mail, ktorý bude dokladom o tom, že objednávky bola stornovaná. Informácie o stave vybavovania objednávky sa zobrazujú registrovaným kupujúcim po ich prihlásení a kliknutí na ikonu objednávky. Stavy „Prijatá, „Spracúva sa“ znamenajú, že objednávka bola prijatá a momentálne sa pracuje na jej skompletizovaní. Stav „Odoslaná“ znamená, že objednávka bola odovzdaná na doručenie kupujúcemu.


Článok III.
Podmienky dodania a prevzatia tovaru

3.1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote na dohodnutom mieste spôsobom dohodnutým s Predávajúcim.

3.2. Dodanie objednaného tovaru Predávajúci zabezpečí bezodkladne v závislosti od jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho a výrobcov, nie však skôr ako v pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom došlo k záväznému potvrdeniu objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade platenia kúpnej ceny podľa bodu 4.5. tejto informácie začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Expedičné doby, ktoré sú uvedené pri každom tovare majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je objednávka odovzdávaná doručovateľovi. Doručovanie trvá spravidla 1-3 pracovné dni v závislosti od druhu zásielky. Expedičné lehoty vychádzajú od z obvyklých dodacích lehôt od dodávateľov Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť ak kupujúci nezaplatí cenu včas.

3.3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru. Ak kupujúci prestane mať z dôvodov uvedených v tomto bode záujem o oneskorené alebo čiastočné plnenie zo strany Predávajúceho, a ak nedôjde medzi kupujúcim a Predávajúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Zrušenie zmluvy potvrdí kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu zverejneného na webovom sídle Predávajúceho. Predávajúci potvrdí zrušenie zmluvy správou na e-mail adresu kupujúceho bezodkladne po obdržaní formuláru.

3.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o dodaní a odovzdaní tovaru. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak.

3.5. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, kupujúci k takejto reklamácii priloží aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru a zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom bezodkladne Predávajúcemu.

3.6. Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky sú v rámci Slovenskej republiky.

3.6.1 Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu sa uskutoční spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke. Predávajúci zabezpečí dodanie objednaného tovaru kupujúcemu kuriérskou službou a prostredníctvom Slovenskej pošty, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Pracovník kuriérskej služby doručuje objednaný tovar na adresu sídla kupujúceho uvedenú v objednávke, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak nie je možné, aby bol objednaný tovar kupujúcemu doručený v čase a mieste uvedenom v objednávke tovaru, pracovník kuriérskej služby telefonicky kontaktuje kupujúceho a dohodne s ním náhradný termín a miesto doručenia objednaného tovaru.

3.6.2 Náklady na doručenie objednaného tovaru sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v osobitnom súbore s názvom „Dodacie podmienky“.

Článok IV.
Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III tejto informácie. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená v ponukovom liste pri každom jednotlivom tovare uvedená na webovej stránke www.pilex.sk a cena za náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedená v jednotlivých článkoch tejto informácie. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru.

4.2. Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 4.1..

4.3. Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú Predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. V prípade platby na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom, ak nie je v týchto informáciách uvedené inak.

4.4. Ceny v ponukovom liste webovej stránky www.pilex.sk sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej výšky dane z pridanej hodnoty. Cena nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie objednaného tovaru sú v osobitnom súbore zobrazenom na internetovej stránke Predávajúceho www.pilex.sk. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na stránkach webového sídla www.pilex.sk, pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby.

4.5. Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 10 kalendárnych dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.6. Ak si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci má nárok na náhradu z tohto vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov, ktoré Predávajúci preukázateľne vynaložil na doručenie objednaného tovaru, najmä no nie výlučne náklady na dopravu v plnej výške + zmluvnú pokutu vo výške 30 €.

4.7 Zákazník obdrží daňový doklad (faktúru) na mail uvedený v objednávke štandardne do 24h od odoslania objednávky.

Článok V.
Zodpovednosť za vady tovaru

5.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady veci, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na tovar dodaný Predávajúcim je 24 mesiacov, ak je na tovare alebo obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

5.2. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ktorá je potrebná na užívanie objednaného tovaru ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným opotrebením a dobou používania. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť, ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie.

5.3. Kupujúci prejavom záujmu o kúpu tovaru s batériou, zároveň prejavuje vôľu smerujúcu k začatiu užívania batérie spolu so zariadením dňom ich prevzatia. Prejav záujmu kupujúceho o dodávanú batériu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti predávanej batérie.

5.4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať ako vada vzniknutá v záručnej dobe.

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

6.1 V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

6.2 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.3 Ak Predávajúci poskytol kupujúcemu informácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o možnosti odstúpenia od zmluvy (§ 3 ods. 1 písm. h) citovaného zákona) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

6.4 Ak Predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o možnosti odstúpenia od zmluvy (§ 3 ods. 1 písm. h) citovaného zákona) ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.2., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7.2..

6.5 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu a
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.6 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.7 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý je prílohou záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a je tiež uverejnený na webovom sídle Predávajúceho.

6.8 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 6.1..

6.9 Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Z. z. alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (§ 34 zákona 324/2011 Z. z.) oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety tohto bodu.

6.10 Ak Predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

6.11 Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v zákona č. 102/2014 Z. z. (§ 9 ods. 3 a § 10 ods. 3) a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

6.12 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.

6.13 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré vykonal kupujúci rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platieb, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.14 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.15 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.16 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil informačnú povinnosť o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Článok VII.
Osobné údaje a ich ochrana

7.1 Predávajúci týmto kupujúceho oboznamuje, že je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „Nariadenie“ oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho, ako dotknutej osoby. Predávajúci bude vykonávať spracúvanie osobných údajov kupujúceho:
a) pretože spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, ako dotknutá osoba, ako aj vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na základe kupujúceho (čl. 6 písm. b) Nariadenia), alebo,
b) pretože je to v oprávnenom záujme prevádzkovateľa (čl. 6 písm. f) Nariadenia), alebo,
c) predávajúci vyjadril súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (čl. 6 písm. a) Nariadenia).
7.2 Kupujúci na riadne a účinné vybavenie a doručenie objednávky oznámi Predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
7.3 Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje v príslušnej časti internetovej stránky, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu spôsobom uvedeným na internetovej stránke Predávajúceho.
7.4 V zmysle čl. 6 písm. a) a f) Nariadenia môže Predávajúci spracúvať osobné údaje kupujúceho a po získaní súhlasu od inej dotknutej osoby, ako kupujúceho, a to v rozsahu meno a priezvisko a e-mailová adresa, aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho a inej dotknutej osoby informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch alebo službách.
7.5 Kupujúci môže zasielanie e-mailových informácií zrušiť a iná dotknutá osoba môže odvolať svoj súhlas na zasielanie e-mailových informácií kedykoľvek kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.
7.6 Predávajúci bude spracovávať osobné údaje kupujúceho len na účely uvedené v bode 7.1 a 7.4 tejto informácie v súlade s Nariadením a príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
7.7 Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú:
a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k osobe kupujúceho,
b) získavané na konkrétne v tejto informácii určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nebudú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi, pričom ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s čl. 89 ods. 1 Nariadenia nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi,
c) spracúvané primerane, a obmedzene na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
d) správne a podľa potreby aktualizované, a sú prijaté všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia,
e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým nie je potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb,
f) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.
7.8 Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie o:
a) totožnosti a kontaktných údajoch Predávajúceho,
b) účeloch spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
c) oprávnených záujmoch, ktoré sleduje predávajúci,
d) okruhu príjemcov, alebo kategóriách príjemcov osobných údajov,
e) prenosoch osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
f) dobe uchovávania osobných údajov, resp. kritériách na jej určenie,
g) existencii práva požadovať od Predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
h) práve podať sťažnosť dozornému orgánu,
i) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
j) existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
7.9 Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie. 
7.10 Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 7.8 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 7.8 žiadosť sa považuje za podanú podľa Nariadenia.
7.11 Kupujúci má právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, Predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky Predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
7.12 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
7.13  Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 7.8 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
7.14 Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne Predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
7.15 Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhom príjemcom, ktorí budú doručovať objednaný tovar kupujúcemu a sú uvedení na internetovej stránke Predávajúceho.
7.16 Na stránkach Predávajúceho sú používané na skvalitnenie služieb súbory cookie. Cookie je krátky textový súbor, vďaka ktorému si webová lokalita na určitý čas uchováva potrebné informácie. Umožňuje zapamätať si informácie o návšteve kupujúceho. Prezeraním stránok Predávajúceho kupujúci súhlasí s používaním týchto súborov. Súbory cookie môže kupujúci používať alebo vymazať podľa uváženia nastavením svojho internetového prehliadača.

Článok VIII.
Záverečné informácie

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

8.2. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s obsahom týchto informácií článok I. až článok VIII. uvedenými na stránkach webového sídla Predávajúceho, vrátane reklamačného poriadku a tieto informácie berie na vedomie a v tomto vedomí chce objednaný tovar od Predávajúceho kúpiť a zaplatiť celkovú cenu podľa týchto informácií.

8.3. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.

8.4. Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona.

8.5. Na právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto informáciách sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z. a Občianskeho zákonníka.

8.6. Predávajúci a kupujúci v plnej miere uznávajú všetky prostriedky diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z., a to počas celej doby trvania vzájomných práv a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy.

8.7. Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.

8.8. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.


Close